Екібастұз қаласы бойынша бос жерлер туралы ақпарат

1 Мал шаруашылығы кешенін салу/Для строительства животноводческого комплекса  0,72 Екібастұз қаласы/город Экибастуз  Бесқауға ауылы/село Бескауга
2 Мал шаруашылығы кешенін салу/Для строительства животноводческого комплекса  3 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Зеленая Роща ауылы/село Зеленая Роща
3 Иттерді баулуға алаңқай салу үшін/Для строительства площадки для тренировки собак 0,24 Екібастұз қаласы/город Экибастуз  Ипподром аумағында/в районе путепровода на Ипподром
4 Гозобетон өндірісі бойынша завод құрылысы үшін 1,8 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Байет селолық округі/Байетский сельский округ
5 Мал шаруашылығы кешенін салу/Для строительства животноводческого комплекса  6 Екібастұз қаласы/город Экибастуз  Сарыкамыс ауылы, Достық көшесі/село Сарыкамыс, улица Достык
6 Наубайхана салу үшін/Для строительства пекарни 0,2 Екібастұз қаласы/город Экибастуз  Шідерті кенті, Юност көшесі/поселок Шидерты, улица Юности
7 Дүкен салу үшін/Для строительства магазина 0,0117 Екібастұз қаласы/город Экибастуз      4  Оңтүстік-батыс,  №13 учаске/               4 Юго-западный, участок №13
8 Байланыс тіректері орналастыру және қызмет көрсету үшін/Для размещения и обслуживания опоры связи 0,09 Екібастұз қаласы/город Экибастуз  Коянды селолық округі., Бесқауға ауылы/Кояндинский сельский округ.,село Бескауга
9 Мониторингілеу посты салу үшін/Для строительства поста мониторинга 0,01 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Бәйет селолық округі., Атығай ауылы/Байетский сельский округ.,село Атыгай
10 Суды сору мақсатында  құбыр жүйесін орналастыру үшін/Для размещения трубопровода в целях перекачки воды 1,75 Екібастұз қаласы/город Экибастуз (Құрттыбидайық) ауданында/ в районе урочища (Курттыбидайык)
11 Электр беру желісін салу үшін/Для строительства линии электропередач 5,2 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Железнодорожный селолық округі/
Железнодорожный сельский округ
12 Сауда үйін салу үшін/Для строительства торгового дома 0,5 Екібастұз қаласы/город Экибастуз  Шідерті кенті/ поселок Шидерты
13 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  6338,4 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Ақкөл ауылдық округі/Аккольский сельский округ
14 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  14373,7 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Екібастұз ауылдық округі/Экибастузский сельский округ
15 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  2600 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Бәйет ауылдық округі/Байетский сельский округ
16 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  9539,92 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Железнодорожный ауылдық округі/Железнодорожный сельский округ
17 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  2611,1 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Сарықамыс ауылдық округі/Сарыкамысский сельский округ
18 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  202,1 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Шідерті кенті/поселок Шидерты
19 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  135,2 Екібастұз қаласы/город Экибастуз  Шиқылдақ ауылы/село Шикылдак
20 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  2194,1 Екібастұз қаласы/город Экибастуз Ак. Ә. Марғұлан атындағы ауыл/село им. Ак. А. Маргулана
21 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  3027 Екібастұз қаласы/город Экибастуз (Қарағанды-Өзек) жер қоры/земельный запас (Караганды-Озек)
22 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  4002,1 Екібастұз қаласы/город Экибастуз (Майкаин) жер қоры/земельный запас (Майкаинский)
23 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  13402 Екібастұз қаласы/город Экибастуз  (Бозшакөл) жер қоры/земельный запас (Бозшакольский)
24 Ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін/Для ведения сельскохозяйственного производства  4510,3 Екібастұз қаласы/город Экибастуз (Атыгай) жер қоры/земельный запас (Атыгай)