АҚПАРАТТЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

«Екібастұз қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2015 жылдың 23 қарашада сағат 1000-де мемлекеттік меншіктегі жер телімдерінің жалдау құқығын сату бойынша және ағылшын әдісі бойынша жер пайдалануға берілмеген жер телімдеріне аукцион өткізеді. Сауда-саттық Екібастұз қаласы, Мәшһүр Жүсіп көшесі, 45, (әкімдік ғимараты), кіші зал.

 

Уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын сату үшін сауда – саттыққа (аукцион) шығарылатын жер телімдерінің тізімі

 

р/с

Жер телімінің орналасқан жері

Нысаналымақсаты

Алаңы га

Жер телімінеқұқықтүрі

Жер теліміне ауыртпалық

(шектеу)

 

Жалдау төлемінің сомасы (теңге)

Сауда-саттықты өткізу тәсілі мен әдісі

Бастапқы баға

(ең төменгі баға)

теңге

Кепілдік төлемі

(теңге)

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

1

жер телімі:

Екібастұз қаласы,

Мәшһүр Жүсіп көшесі, 61 тұрғын үйдің   сыртқы жағы мекенжайында орналасқан

балалар кафесі

0,017 га

уақытша өтеулі жер пайдалану мерзіммен                  3 жылға

жоқ

2 510

аукцион, ағылшын

14 280

714

2

жер телімі:

Екібастұз қаласы,

Мәшһүр Жүсіп көшесі, 65 тұрғын үйдің   сыртқы жағы мекенжайында орналасқан

балалар шағын орталығы

0,017 га

уақытша өтеулі жер пайдалану мерзіммен                  3 жылға

жоқ

2 510

аукцион, ағылшын

14 280

714

3

жер телімі: Екібастұз қаласы,

Мәшһүр Жүсіп көшесі, 75 тұрғын үйдің   сыртқы жағы мекенжайында орналасқан

офис ғимараты

0,015 га

уақытша өтеулі жер пайдалану мерзіммен                  3 жылға

жоқ

2 215

аукцион, ағылшын

12 600

630

 

4

жер телімі: Екібастұз қаласы,

Мәшһүр Жүсіп көшесі, 89 тұрғын үйдің   сыртқы жағы мекенжайында орналасқан

сұлулық салоны

0,015 га

уақытша өтеулі жер пайдалану мерзіммен                  3 жылға

жоқ

2 215

аукцион, ағылшын

12 600

630

5

жер телімі: Екібастұз қаласы,

Мәшһүр Жүсіп көшесі, 93 тұрғын үйдің   сыртқы жағы мекенжайында орналасқан

химиялық жолмен тазарту,

жуухана

0,015 га

уақытша өтеулі жер пайдалану мерзіммен                  3 жылға

жоқ

2 215

аукцион, ағылшын

12 600

630

Аукционға қатысушыларды тіркеу, қабылдау: Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Өтінімдерді қабылдау және тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін түскен өтінімдер қаралмайды. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін мынадай құжаттарды беру қажет:1) мәліметтер түрінде нысанында жер учаскесіне меншік құқығын (жалдау) сату жөніндегі аукционға қатысуға өтінім; 2) сауда-саттыққа қатысушы кепілдік жарнаны «электронды үкімет» төлем шлюзы арқылы төлеген жағдайды қоспағанда, кепілдік жарна енгізілгенін растайтын төлем құжаты; 3) өкілдің өкілеттілігін куәландыратын құжат. Көшірмелердің дұрыстығын растау үшін салыстырып тексеру үшін түп нұсқалар ұсынылады.

Әрбір сауда-саттықтың объектісі бойынша кепілдік жарнасы «Екібастұз қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесініңБСН 980740001570, БСК KKMFKZ2A,«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазына комитеті» ММ 4633013 коды, ЖСК KZ310705034633013001депозиттік шотына бөлек кез келген банк арқылы төленеді.

                Сатушы кепілдік жарнаны мынадай жағдайларда:

1.  қатысушыларды тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін аукционға қатысудан бас тартса;

                2. осы Қағидалардың 20-тармағында көзделген міндеттемелерді орындаудан бас тартқанда қайтармайды (аукционның нәтижелері туралы хаттамаға қол қою, аукционның нәтижелері туралы хаттамаға сәйкес сатып алу-сату шартын жасасу, сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді орындау).

Басқа жағдайлардың барлығында кепілдік жарналар осы қатысушының деректемелері көрсетілген, кепілдік жарнаны қайтару туралы өтініш берген күннен бастап бес банктік күннен аспайтын мерзімде қайтарылады.

Сауда-саттықтарғы қатысуға өтінімдер мына мекенжай бойынша қабылданады: Екібастұз қаласы, 50-лет Экибастуза көшесі, 10, 308 кабинет, телефон: 75-42-55, 75-43-00.

Аукцион өткізу талаптары: Әрбір сауда-саттық объектісі бойынша аукцион аукционшының өз атауын, қысқаша сипаттамасын, аукционды өткізу әдісін, бастапқы баға мен бағалардың өзгеру қадамын хабарлауынан басталады.Аукционшы сауда-саттық процесінде қадамдардың өзгеруі туралы хабарлайды. Бұл ретте, қадам объектінің ағымдағы бағасының бестен он пайызына дейінгі шектерде өзгереді. Сауда-саттыққа қатысушылардың нөмірді көтеруі бастапқы бағаны өсіреді, бірақ ол хабарланған қадамнан кем болмауы керек. Қолайлы болуыүшінаукционшы объект бағасын осы қадамныңжартысынанаспайтыншамағадейіндөңгелектейді. Аукционшы объект бойыншааукционғақатысушылардыңаукциондықнөмірлердіхабарлайды, бағаныбекітедіжәне оны өсірудіұсынады. Аукционшы объект үшіннеғұрлымжоғарыбағаұсынғанқатысушыныхабарлайды. Аукционшыобъектініңсоңғыбағасынүшретқайталайдыжәнебасқакөтерілгеннөмірлерболмағанкездебалғасоғуарқылыаталғанобъектініңсатылғанытуралыхабарлайды.Сауда-саттықжеңімпазыанықталғаннанкейінсатушысауда-саттықөткізурәсімдерінсондай-ақсатып алу-сатушартынжасасужәнеоныңталаптарынорындаужөніндегітиістіміндеттердіорындамаған жағдайда, сатушысауда-саттықта осы объект үшіншамасынақарайекіншібағаберген «қатысушыға (екіншісатыпалушы) объектінісатыпалуқұқығынбереді.

Сауда-саттықтыұйымдастырушыәрбірсауда-саттықобъектісібойыншасауда-саттық (аукцион) басталаралдындасауда-саттыққақатысушылардыңсанынесепкеалады.Егерде осы жер телімі немесежер телімінің жалдау құқығыбойыншасауда-саттыққақатысушылардың саны екеуден кем болса, сауда-саттық өтпеген болып саналады. Егерде объект бірінші аукционда сатылмаған жағдайды, ол келесі аукциондарға  сатуға қойылады.

Төлемнің насыны мен шарты: Жер учаскесін беру немесе жер учаскесін жалдау құқығы туралы жергілікті атқарушы органның шешімі аукцион аяқталғаннан кейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сауда-саттық объектісін сатып алу-сату шарты жергілікті атқарушы органның шешімі қабылданған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жасалады.

Сатып алу-сату шарты бойынша есеп айырысу сатушы мен сатып алушы арасында жүргізіледі, бұл ретте, сатып алушы есеп айырысуды мынадай тәртіппен жүргізеді:

1) аванстық төлем аукцион барысында белгіленген бағаның елу пайызы мөлшерінде сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап банктік бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде енгізіледі. Кепілдік жарна тиесілі аванстық төлемнің шотына есептеледі;

2) қалған сома сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей енгізіледі.